HANDEL IN ONROEREND GOED

Land en Opstallen is altijd op zoek naar beleggings- en handelsobjecten door heel Nederland, u kunt hierbij denken aan:

 • Landbouwgrond, complete melkvee- en akkerbouwbedrijven.
 • Bedrijfspanden (het liefst hallen met een klein percentage kantoor)
 • Zorgobjecten, te denken aan oude bejaardentehuizen of panden met bestemming bijzondere of maatschappelijke doeleinden minimaal geschikt voor 20 personen.
 • Winkels.
 • Studentenhuisvesting.
 • Industriegronden waar hallen gebouwd kunnen worden.
 • Sale lease back constructies.
 • Industrieel erfgoed.
 • Ontwikkelingsgronden die bebouwd kunnen worden.
 • Binnenstedelijke herontwikkeling locaties.

Mocht u hierover beschikken en wilt u dit, neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

VERHUUR VAN ONROEREND GOED

Heeft u als agrarische ondernemer bijvoorbeeld agrarische gronden welke u graag wenst te financieren door middel van erfpacht, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen als de voorwaarden en condities daarop lijken u mogelijk voorzien van een erfpachtfinanciering. 

 

Agrarische Erfpachtfinanciering

Agrarische Erfpachtfinanciering heeft veel voordelen. Wij zetten ze hierbij op een rij:

 • Lage financieringslasten: canonpercentage 2,6 %
 • Langdurige gebruikszekerheid
 • Geen tussentijdse aflossingsverplichting
 • Verbetering liquiditeitspositie
 • Geen tussentijdse wijziging canonpercentage
 • Terugkooprecht gedurende de looptijd en aan het einde van de overeenkomst
 • Quota en rechten blijven eigendom van de erfpachter
 • Het recht van erfpacht is verkoopbaar aan derden
 • In fiscaal opzicht geïndexeerde lening. Naast de canon is ook de indexering op de hoofdsom fiscaal aftrekbaar van de bedrijfswinst
 • Geen minimum oppervlakte
 • Geen taxatiekosten of afsluitprovisie

 

Berekening canon

Land en opstallen financiert agrarische ondernemers tot een maximum van 70% van de vrije marktwaarde van de in te brengen landbouwgrond. Hierbij geldt:

 • De hoofdsom (= de financiering) is bij aanvang: de koopprijs van de grond (bloot-eigendom), vermeerderd met de overdrachtskosten
 • De overdrachtskosten bestaan uit kadastraal recht en notariskosten
 • De jaarlijkse canon (vergoeding) is een percentage van de hoofdsom
 • Het canonpercentage blijft gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd
 • De hoofdsom wordt jaarlijks waardevast gehouden door indexering met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (CPI) van alle huishoudens. Dit vormt de basis voor de aflossing.

PROJECTONTWIKKELING

Land en opstallen is een partij die gronden/ locaties aankoopt waarvan de bestemming in de meeste situaties nog gewijzigd moet worden en daarna overgaat tot planontwikkeling.

De werkwijze is als volgt:

 • Nadat een potentiele locatie is aangeboden wordt adequaat een QuickScan gemaakt.
 • Binnen twee weken krijgt u daarom altijd een go of een no go. Bij een go wordt er ook een financieel voorstel/bieding opgesteld.

Indien u zelf een locatie in samenwerking met ons wenst te ontwikkelen, dan kunnen wij het volgende voor u betekenen:

 • het in kaart brengen van de mogelijke ontwikkelingen op een potentiële ontwikkelingslocatie;
 • het tot stand brengen en in stand houden van een constructieve dialoog met de betrokken gemeente en provincie;
 • het in een vroeg stadium betrekken bij de plannen van mogelijke ontwikkelaars, investeerders, mogelijke eindgebruikers en omwonenden;
 • het voeren van een deugdelijke projectcoördinatie en projectmanagement;
 • het verzorgen van een goede communicatie tussen de diverse belanghebbenden binnen het project.


Om de kansen op een goed verkoopresultaat te vergroten wordt per locatie een plan op maat gemaakt, dat tegemoet komt aan de lokale wensen en mogelijkheden. Bij het opstellen van het projectplan legt Land en Opstallen doorgaans in een vroeg stadium contact met de gemeente, provincie en andere marktpartijen om de kansen en mogelijkheden van het betreffende perceel goed in kaart te brengen. De ideeën worden vastgelegd in plantekeningen en beschrijvingen, waarbij nieuwe vormen van bouwen en samenwerken zoals collectief opdrachtgeverschap, in de opties worden meegenomen. Uitgangspunt van Land en Opstallen is het realiseren van een bestemmingswijziging op uw kavel.

Door onze uitgebreide ervaring in de (agrarische) grondmarkt en vastgoedmarkt zijn wij in staat een professionele en constructieve lobby te voeren naar de gemeenten en andere relevante marktpartijen en te bemiddelen bij een eventuele verkoop van uw kavel. Als eigenaar van een kavel strategische grond op een interessante potentiële ontwikkelingslocatie nodigen wij u uit contact op te nemen met Land en Opstallen.
 

Samenwerkingsovereenkomst

Bij typische beleggingspercelen, zijn er vaak nog andere partijen die rechten kunnen laten gelden op het betreffende perceel. Om Land en Opstallen in staat te stellen de lobby van het perceel goed te organiseren is de toestemming van alle betrokken partijen nodig. De samenwerking wordt vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst. De belangrijkste voorwaarden in deze samenwerkingsovereenkomst zijn ondermeer:

 • Inspanningsverplichting Land en Opstallen;
 • No Cure – No Pay;
 • Maximale looptijd Lobbyperiode vijf tot zeven jaar;
 • Geen wijzigingen in eigendomsverhoudingen, u blijft eigenaar van uw grond;
 • Land en Opstallen spreekt vooraf een prijs met u af.


De dienstverlening van Land en Opstallen richt zich op het realiseren van bestemmingswijzigingen van agrarische gronden waar toekomstige stedelijke uitbreiding mogelijk is. Met Land en Opstallen als aanjager, heef u als kavelbezitter de zekerheid dat er een professionele lobby wordt gevoerd met als doel een goed rendement op uw belegging te realiseren. De opbrengstprijs is vooraf met u vastgesteld en als eigenaar behoudt u te allen tijde de regie over uw grond, tot het moment van verkoop wel te verstaan. Daarbij committeert Land en Opstallen zich aan een maximale lobbyperiode van vijf tot zeven jaar. In het geval Land en Opstallen er niet in slaagt binnen de overeengekomen periode een goed resultaat te behalen geldt er: no cure = no pay.

OVER ONS

Land en opstallen is een organisatie die gevestigd is in het Gelderse Nijkerk. Onze praktische en nuchtere instelling passen wij toe in ons werk. Wij opereren op vele gebieden, in feite alles wat met grond en gebouwen te maken heeft.

Wilt u meer weten, neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.